វីឡាកូនកាត់ កណ្តាលក្រុងភ្នំពេញ ក្បែវត្តឈូកវ៉ា​ បង់មុន10%ឡើងទៅ ហើយរំលស់ឥតការប្រាក់12ខែ…

109

NAROវីឡាកូនកាត់ កណ្តាលក្រុងភ្នំពេញ ក្បែវត្តឈូកវ៉ាចម្ងាយ 4Km ពីផ្សារអ៊ីអន2 បញ្ចុះតម្លៃដល់6,000$ បង់មុន10%ឡើងទៅ ហើយរំលស់ឥតការប្រាក់12ខែ តម្លៃ46,800$-52,800$រួសរាន់ឡើងចំនួនមានកំណត់។

ទំហំEO=4.40m×9.50m,E1=4.40m×11.20m មានរៀបប្រអប់ជណ្តើឡើង ជាន់លើរួចជាស្រេច។ ថែមជួន: ធុងស្តុកទឹក 1500L,ទូរចង្រ្គានលើក្រោម៕

☎️ ការិយាល័យលក់ះ 092 56 51 57 / 070 56 51 57 / 097 683 49 47