បើសង្ស័យប៉ូលិសចាប់ផាកករណីប្លែកៗ តេ​មក​លេខ ១១៧ មាន​មន្រ្តី​ចាំ​​ឆ្លើយ​តប​​ ២៤ ម៉ោង…

160

អស់បារម្ភ! បើសង្ស័យប៉ូលិសចាប់ផាកករណីប្លែកៗ តេ​មក​លេខ ១១៧ មាន​មន្រ្តី​ចាំ​​ឆ្លើយ​តប​​ ២៤ ម៉ោង