បង់រំលស់សុទ្ធ567$/ខែបញ្ចុះជួន$4,000+8% (Videos)

751

បង់រំលស់សុទ្ធ567$/ខែបញ្ចុះជួន$4,000+8%បន្ថែម 092 56 51 57/070 56 51 57/097 683 49 47

-បង់មុន10%បង់500$/ខែ រំលស់ឥតការប្រាក់12ខែ

-បង់មុន 20%បង់500$/ខែ រំលស់ឥតការប្រាក់12ខែ

ទំហំផ្ទះEO+E1=4.3m×12m=57,800$មាន២បន្ទប់គេង, ៣បន្ទប់ទឹក, កន្លែងទទូលភ្ញៀវ១, ផ្ទះបាយ១,សល់មុខផ្ទះ5m,ក្រោយផ្ទះ១,៥mទៅ១០m។

– រាល់ព័ត៌មានថ្មីៗ លោកអ្នក តាមដានជាមួយ mcnews សូមចុច Subscriptions ដើម្បីទទូលបានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀត សូមអរគុណ!