ដីឡូតិ៍ ម្រោងទី៣ ចុះតម្លៃដល់1,000$ ជាប់ផ្លូវរដ្ឋ40mកែងផ្លូវរដ្ឋ16m…

103

#ដីឡូតិ៍សសុផុនគម្រោងទី៣ ចុះតម្លៃដល់1,000$ ជាប់ផ្លូវរដ្ឋ40mកែងផ្លូវរដ្ឋ16m តម្លៃចាប់ពី24,000$ បង់មុន30% នៅសល់70%រំលស់ឥតការប្រាក់6ខែ។មានប្រព័ន្ធផ្លូវ លូ ទឹក ភ្លើង រួចជាស្រេច។ ទំហំដី: 4.5m×21.5m= 24,000$ជុំវិញដីឡូតិ៍ហ៊ុំព័ទ្ធ គម្រោងបុរីធំៗជាច្រើន។

ការិយាល័យលក់: 092 56 51 57 / 070 56 51 57 / 097 683 49 47